Otwarte fundusze emerytalne

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) swoją działalność rozpoczęły wraz z wejściem w życie nowej reformy emerytalnej. Nadrzędnym zadaniem OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Ponieważ wszyscy rozpoczynający po raz pierwszy pracę zarobkową mają obowiązek wyboru i przystąpienia do jednego z OFE, często – jak to bywa „z przymusami” – obowiązek ten jest odkładany na ostatnią chwilę lub wręcz ignorowany. Efektem tego ostatniego jest przydzielenie funduszu emerytalnego z urzędu przez ZUS w drodze losowania, przy czym należy pamiętać, że z losowania wyłączone są najlepsze OFE, a więc rezygnując z samodzielnego wyboru sami pozbawiamy się szansy na członkostwo w dobrym funduszu.
Tym czasem OFE naprawdę odgrywa istotną rolę w budowaniu naszej przyszłej emerytury, ponieważ fundusz emerytalny umożliwia łączenie środków z indywidualnych kont uczestników w duże pule, które są następnie inwestowane na rynku finansowym. Daje to dużo większe możliwości pomnażania zgromadzonego kapitału, niż np. tradycyjne konto bankowe czy jakakolwiek lokata terminowa. Aktywa utworzone z oszczędności poszczególnych uczestników OFE zostają powierzone specjalistom, którzy lokują je również w tych segmentach rynku finansowego, do których drobny inwestor nie ma dostępu. Zapewnia to większe przychody, niższe prowizje maklerskie oraz zmniejsza ryzyko inwestycyjne dzięki możliwości znacznego zróżnicowania lokat. Jednocześnie inwestowanie oszczędności emerytalnych, podlega szeregowi ograniczeń, które mają zapewnić bezpieczeństwo lokowanych składek i są to między innymi limity inwestycyjne, ściśle określające rodzaj i ilość instrumentów finansowych, w które otwarte fundusze emerytalne mogą lokować swoje aktywa. Zróżnicowanie lokat ma chronić oszczędności emerytalne uczestników funduszu przed niekorzystnymi zjawiskami, które mogą wystąpić na rynku kapitałowym (np. duże i długoterminowe spadki na giełdzie). Aktywa OFE mogą być lokowane tylko w najbezpieczniejsze papiery wartościowe, obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz akcje spółek notowanych na giełdzie i akcje narodowych funduszy inwestycyjnych.
Ponadto bezpieczeństwo gromadzonych składek ma być zapewnione także poprzez wprowadzenie wymogu uzyskania przez OFE tzw. minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Jeżeli stopa zwrotu któregoś z funduszy emerytalnych byłaby niższa od wymaganej, powstały niedobór pokrywany jest w pierwszej kolejności ze środków pochodzących ze specjalnie w tym celu utworzonego rachunku rezerwowego, a w końcowym etapie przez Fundusz Gwarancyjny, na który przekazują środki wszystkie działające PTE (Powszechne Towarzystwa Emerytalne zarządzające OFE). Ostatecznym gwarantem wypłacalności OFE jest Skarb Państwa.
Jak wynika z powyższego, aby nasze oszczędności były pomnażane zgodnie z naszymi oczekiwaniami i potrzebami, a nie tylko „przechowywane” na koncie w OFE, warto samemu wybrać taki otwarty fundusz emerytalny, który bez zbędnego ryzyka najefektywniej w pełni wykorzysta wszystkie możliwości inwestycyjne, jakimi może dysponować.